بایگانی

Posts Tagged ‘بیست سایت برتر خبری – تحلیلی فارسی زبان’

بیست سایت برتر خبری – تحلیلی فارسی زبان – فهرست

یک پژوهش جدید داشتم در خصوص سایت های خبری و تحلیلی مخصوص فارسی زبانان و ایرانیان برروی اینترنت که در توئیت های آتی گزارشی از آن ارائه می شود: پیش از این در یادداشت هایم اشاره کرده بودم از نظر من تعریف دیگری در مورد کاربران جدی و حرفه ای اینترنت وجود دارد. معتقدم که رفتار و فعالیت کاربران جدی و حرفه ای اینترنت با سایر کاربران متفاوت است و در بسیاری از امور واقعا جالب و قابل توجه است. در گزارش تهیه شده، کاربر جدی و حرفه ای اینترنت منابع خبری و تحلیلی خود را انتخاب می کند و بر اساس این انتخاب اخبار و رویدادها را زیرنظر دارد. معتقدم بر اساس یافته هایم که ما در حال حاضر چیزی در حدود 40 هزار کاربر جدی و حرفه ای اینترنت داریم در میان فارسی زبانان و ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشور. بر اساس تحقیقات و پژوهش هایم به این نتایج رسیده ام که یک از هر چهار نفر کاربر ایرانی یا فارسی زبان جدی و حرفه ای اینترنت اخبار را … از اینترنت و منابع خبری و تحلیلی معتبر می گیرد. یک فهرستی تهیه کرده ام بر اساس این یافته ها که در آن 20 سایت خبری و تحلیلی فارسی زبان قرار گرفته است. و بر اساس همین فهرست ده سایت برتر کاملا مشخص است. سه ماه پیش اولین فهرست تهیه شد و روز گذشته فهرست دوم هم آماده شد. این فهرست بر اساس یک سری شاخص های بسیار مهم تدوین و تهیه شده است و معتقدم که می تواند معتبر باشد. این فهرست 20 سایت برتر بر اساس تعداد کاربران جدی و حرفه ای اینترنت که مخاطبین ثابت سایت های خبری و تحلیلی ردیف شده است. دو سایت ایرنا و روزآنلاین به تازگی وارد فهرست من شده اند و در فهرست قبلی من حضور نداشته اند.

جایگاه بیستم: خبرگزاری ایرنا – با تولید محتوای بیش از 2900 مطلب خبری در هفته – که نتوانسته است مخاطبین جدی و حرفه ای ایرانی رابه خود جذب کند.

جایگاه نوزدهم : سایت روزآنلاین با حدود 100 مطلب خبری در هفته

جایگاه هجدهم : سایت کلمه – با 69.77 درصد رشد در تعداد مخاطبین جدی و حرفه ای ایرانی بر روی اینترنت نسبت به سه ماه گذشته – جالب اینجاست که سایت کلمه سه ماه پیش در همین جایگاه قرار داشت – تولید محتوای خبری سایت 22.22 درصد رشد داشته است.

جایگاه هفدهم: سایت خبرگزاری میراث فرهنگی با 15.58 درصد رشد نسبت به سه ماه گذشته و 18.18 درصد رشد در تولید محتوای خبری

جایگاه شانزدهم: خبرگزاری ایسنا – با 61.17 درصد رشد در مخاطبین جدی و حرفه ای و 80.43 درصد رشد در تولید محتوای خبری – درصدهای رشد در مخاطبین جدی و حرفه ای اینترنت در میان ایرانیان و متوای خبری تولید شده نسبت به داده های 3 ماه گذشته است

جایگاه پانزدهم: سایت خبری مدیانیوز با 32.90 درصد رشد در جذب مخاطبین جدی و حرفه ای و 10.38 درصد رشد در تولید محتوای خبری -جالب است که سایت مدیانیوز در فهرست سه ماه گذشته ام نیز در همین جایگاه پانزدهم قرار داشت علیرغم رشد در جذب مخاطب و تولید محتوا

جایگاه چهاردهم: خبرگزاری مهر با 14.34 درصد رشد در مخاطب جدی و حرفه ای و 87.83 درصد رشد در تولید محتوا نسبت به سه ماه گذشته

جایگاه سیزدهم: صدای امریکا با 10.53 درصد رشد در مخاطب جدی و حرفه ای ایرانی نسبت به سه ماه گذشته

جایگاه دوازدهم: سایت رجانیوز با 40.93 درصد رشد در جذب مخاطبین جدی و حرفه ای ایرانی اینترنت و 78.64 درصد رشد در تولید محتوای خبری – اما جایگاه یازدهم که در فهرست قبلی من از آن سایت همشهری آنلاین بود کماکان در دست همین سایت است (: و این خیلی جالب است

جایگاه یازدهم: سایت همشهری آنلاین با 23.04 درصد رشد در جذب مخاطبین جدی و حرفه ای اینترنتو با 28.17 درصد رشد در تولید محتوای خبری در هفته

اما جایگاه دهم که در فهرست قبلی ام اختصاص داشته به سایت صدای امریکا امروز از آن ورودی جدیدی به فهرست بیست سایت برتر خبری و تحلیلی است

جایگاه دهم: سایت سحام نیوز – ارگان حزب اعتماد ملی یک شگفتی ساز بوده است با 116 درصد رشد در جذب مخاطبین و 640 درصد رشد در تولید محتوای خبری

جایگاه نهم: سایت صدای آلمان با 3.29 درصد رشد در جذب مخاطبین جدی و حرفه ای اینترنت و 1.94 درصد رشد در تولید محتوای خبری

جایگاه هشتم: سایت پیک ایران – با 22.97 درصد رشد در جذب مخاطبین حرفه ای و 26.99 درصد رشد در تولید محتوای خبری نسبت به سه ماه گذشته

در فهرست قبلی من، جایگاه هفتم اختصاص داشت به صدای آلمان و در فهرست جدید سایتی که در فهرست قبلی در مکان هشتم بود صعود کرده است

جایگاه هفتم: سایت عصر ایران – با 19.30 درصد رشد در جذب مخاطبین حرفه ای و کاهش شدید در تولید محتوای خبری نسبت به سه ماه گذشته!

جایگاه ششم: سایت ایران پرس نیوز با 7.61 درصد رشد در تعداد مخاطبین جدی و حرفه ای اینترنت و رشد 50 درصدی در تولید محتوای خبری

جایگاه پنجم که در فهرست قبلی اختصاص داشت به سایت خبرگزاری فارس امروز در فهرست جدید میزبان سایتی است که سه ماه پیش در جایگاه ششم قرار داشت

جایگاه پنجم: سایت مردمک با 51.78 درصد رشد در جذب مخاطبین جدی و حرفه ای و با کاهشی ناچیز در تولید محتوای خبری

جایگاه چهارم: سایت فرارو، که در فهرست قبلی وضعیت بهتری داشت یک رتبه سقوط کرده است با 13.57 درصد رشد درجذب مخاطب و 21.05 درصد رشد در تولید خبر

جایگاه سوم: سایت خبرگزاری فارس با 21.04 درصد رشد در جذب کاربران جدی و حرفه ای و72.23 درصد رشد در تولید محتوای خبری در هفته نسبت به 3 ماه پیش

جالیگاه های دوم و اول در فهرست جدید تغییری نکرده اند و این جالب است

جایگاه دوم: بی بی سی فارسی با رشد 16.45 درصد در تعداد مخاطبین جدی و حرفه ای ایرانی (/فارسی زبان) اینترنت

جایگاه اول: رادیو فردا با 19.32 درصد رشد در تعداد مخاطبین حرفها و جدی و رشد

در فاصله سه ماهه اردیبهشت تا تیر ماه 89 تعداد بسیاری از کاربران جدی و حرفه ای اینترنت، رادیو فردا را به عنوان اولین منبع خبری انتخاب کردند. این تحقیق نشان می دهد: کاربران جدی و حرفه ای فارسی زبان (ایرانی / غیر ایرانی) سایت رادیو فردا را به عنوان اولین منبع خبری خود انتخاب کرده اند.  در این دوره زمانی سه ماهه سایت رادیو فردا با 19.32 درصد رشد در جدول بیست سایت برتر خبری – تحلیلی در مقام نخست قرار دارد. درصد رشد فعالیت رادیو فردا در سه ماهه ی گذشته 17.57 درصد بوده است. بعد از سایت رادیو فردا، سایت بی بی سی فارسی با 16.45 درصد رشد مخاطبین در جایگاه دوم فهرست  سایت های خبری مورد استفاده و انتخاب کاربران جدی و حرفه ای فارسی زبان اینترنت قرار دارد. سایت بی بی سیس فارسی در سه ماهه ی پژوهش، علیرغم نمایش رشد تعداد مخاطبین، کاهش فعالیت را نشان می دهد. اما از نکات بسیار جالب و قابل توجه در رشد مخاطبین سایت های خبری در میان کاربران جدی و حرفه ای فارسی زبان اینترنت این که رشد 21 درصدی مخاطبین سایت خبرگزاری فارس باعث شده است تا این سایت از جایگاه پنجم در فروردین 89 به جایگاه سوم ترقی کند. اما سایت مردمک در فاصله ی 3 ماه گذشته در تولید محتوای خبری کاهش فعالیت داشته است. سایت فارسی صدای آلمان که پیش تر در فهرست قبلی ام در مقام هفتم قرار داشت با دو رتبه تنزل به مقام نهم جدول رسیده است (علیرغم رشد 3.29 درصدی در تعداد مخاطبین و افزایش 1.94 درصدی در تولید محتوای خبری.) یکی از شگفتی های این پژوهش اخیر صعود چندین و چند پله ای سایت سحام نیوز (ارگاان حزب اعتماد ملی) در فاصله ی سه ماه گذشته بوده است. سحام نیوز با 116 درصد رشد در تعدا مخاطبین و با 640 درصد رشد در فعالیت و تولید محتوای خبری توانسته است صدای امریکا را از جدول ده سایت برتر خارج کند و جایگاه دهم را به خود اختصاص دهد. جایگاهی که در فهرست قبلی ام به اخبار ایران در سایت صدای امریکا اختصاص داشت.